Special Issues

Virtual Special Issue: Evaluation, Attribution and Projection of Climate Change based on CMIP6

 

Special Section: Evaluation, Attribution and Projection of Climate Change based on CMIP6

Volume 13, Issue 6, 2020

 

Simulated response of the active layer thickness of permafrost to climate change

Ruichao Li, Jinbo Xie, Zhenghui Xie, Junqiang Gao, Binghao Jia, Peihua Qin, Longhuan Wang, Yan Wang, Bin Liu, Si Chen

Volume 14, Issue 1, 2021, 100007

 

Analysis of surface temperature bias over the Tibetan plateau in the CAS FGOALS-f3-L model

Yao Wu, Yimin Liu, Jiandong Li, Qing Bao, Bian He, Lei Wang, Xiaocong Wang, Jinxiao Li

Volume 14, Issue 1, 2021, 100012

 

Evaluation of the performance of CMIP5 and CMIP6 models in simulating the South Pacific Quadrupole–ENSO relationship

Zhenchao Wang, Lin Han, Ruiqiang Ding, Jianping Li

Volume 14, Issue 4,  2021, 100057

 

Assessment of CMIP6 model performance for temperature and precipitation in Xinjiang, China

Xiaolu Zhang, Lijuan Hua, Dabang Jiang

Available online 1 October 2021, 100128